Algemene Voorwaarden Sanaplus

OFFERTEN:
Al onze offerten worden gedaan zonder verbintenis en behoudens verkoop. Het plaatsen van een bestelling bij SANAPLUS (sanapluswebshop.com) sluit automatisch de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in.

BETALINGEN:
Iedere factuur is contant betaalbaar, hetzij aan onze kas, hetzij door storting op onze bankrekening, netto en zonder korting. Iedere andere manier van betaling verandert hier niets aan. De ondertekening van een wissel of een cheque geldt niet als betaling, tenzij na honorering. Een op de vervaldag niet betaalde factuur geeft recht op een intrest tegen de rentevoet van 2% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag, wordt het bedrag verhoogd met een forfait van 15% en met een minimum van € 5. Wij behouden ons het recht voor wissels te trekken zonder te verzaken aan onze algemene verkoopsvoorwaarden en onder meer die, welk de betrekking hebben op de intresten en kosten en op de bevoegdheid.

VERZENDING:
Alle zendingen, zelfs franco, geschieden altijd op risico van de bestemmeling.
Wij, Sanaplus, zullen trachten, met de allerbeste wil, om er voor te zorgen dat alles zo correct mogelijk verloopt zodat uw pakket zo snel en zo intact mogelijk bij u aankomt. Aangezien wij met derde partijen werken, zoals PostNL, DPD, Fedex en DHL, kunnen wij niet garant staan dat het pakket zeker of intact toekomt. Al onze bestellingen worden verzonden met een opvolgingsnummer. Indien u pakket toch verloren blijkt te zijn, ongeacht onze goede zorgen, kunnen wij u NIET vergoeden. Wij doen er alles aan om deze situaties te vermijden. Gelukkig kunnen wij u meedelen dat in ons ver verleden slechts zelden voorkwam. De logistieke structuren zijn sterk verberterd sinds onze start in 1982.

NAZICHT:
De klant dient iedere bestelling bij de levering na te zien. Na aanvaarding van de goederen op het ogenblik van de levering kan er geen klacht meer in aanmerking genomen worden met betrekking tot de ontvangen hoeveelheden. Een eventuele klacht aangaande de kwaliteit van de goederen moet aangetekend binnen de 7 dagen na factuurdatum bij de leverancier toekomen.

OVERMACHT:
Elke omstandigheid of voorval, onafhankelijk van de wil van SANAPLUS (Natures Plus Benelux) zal deze ontslaan van alle verbintenissen, aansprakelijkheden en/of verantwoordelijkheden voor gelijk welke vergoedingen.

RECHTSMACHT:
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Gemeente Breda bevoegd en het Nederlands recht van toepassing.